WELCOME

Since ancient times, gardens have been areas bringing people closer to nature, places of finding mental balance and physical health. In an era of progressive urbanization and computerization of our neighborhood and every-day life, their educational and social role becomes more and more important.

 

The necessity to adjust green spaces and ways of environmental communication to people of all ages, of different physical state and perception has been lately often underscored by practitioners and researchers. Bringing the natural world closer to individuals by means of various methods engaging all human senses becomes especially essential when we take into consideration the fact of many people’s more and more common immersion in virtual world, which is so detached from nature. At the same time, new technologies give us possibilities of communication that have been unattainable before.

 

I would like to encourage you to participate in a series of three conferences organized by us and to join the active exchange of experiences concerning the idea of increasing accessibility of green spaces for all groups of visitors. I hope that with a joint effort, discussion and reflections we can create visitor-friendly gardens and bring the natural world closer to our guests, so that it becomes a source of delight, inspiration and personal development.

 

Director of the Botanical Garden of the Adam Mickiewicz University in Poznań

prof. UAM dr hab. Justyna Wiland-Szymańska

 

 

 

 

Ogrody już od starożytności są obszarami przybliżającymi człowieka do natury, miejscami odnajdowania równowagi psychicznej i zdrowia fizycznego. W dobie postępującej urbanizacji i informatyzacji naszego otoczenia i życia codziennego ich rola edukacyjna i społeczna staje się coraz ważniejsza.

 

Potrzeba dostosowania przestrzeni zielonych i sposobu przekazu wiedzy o środowisku naturalnym dla osób o różnorodnej percepcji, w odmiennym wieku i stanie zdrowia jest w ostatnim czasie coraz częściej podkreślana przez praktyków i naukowców. Przybliżenie świata przyrody różnymi metodami, wykorzystującymi wszystkie zmysły, staje się istotne także przez fakt zanurzenia się wielu osób w świecie wirtualnym, oderwanym od natury. Równocześnie nowe technologie dają nam nieosiągalne wcześniej możliwości przekazu informacji.

 

Zachęcam Państwa do uczestnictwa w cyklu trzech organizowanych przez nas konferencji i aktywnej wymiany doświadczeń w zakresie otwierania przestrzeni zielonych dla wszystkich grup zwiedzających. Liczę na to, że dzięki wspólnemu wysiłkowi, dyskusji i przemyśleniom uda się nam stworzyć ogrody przyjazne dla osób zwiedzających i przybliżyć im świat natury tak, aby stał się on dla nich źródłem zachwytu, inspiracji i osobistego rozwoju.

 

Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. UAM dr hab. Justyna Wiland-Szymańska