Tours

Spatial Orientation Park

 

Park Orientacji Przestrzennych

 

 

The Spatial Orientation Park was established in Owińska (ca. 8 km to the north of Poznań) in 2012 on the premises of a post-Cistercian monastery, where nowadays the Special Educational Center for Blind Children has its headquarters. It has been designed for rehabilitation and education of visually impaired children, but it is also available to the general public.

 

The garden of an area of almost 3 ha is subdivided into two parts: a landscape part for recreation and a reconstructed baroque garden.

 

The recreational part offers a playground, bonfire spot, running track, skate spot, sports field, climbing wall, obstacle course and also many other attractions. A lot of equipment has been installed to exercise  the senses. Sound messengers stimulate the sense of hearing, and beams and swings facilitate the development of the sense of balance. There is also a big pond with jetties and a water cascade. The paths have various surfaces, which helps children get oriented in the garden.

 

The baroque garden has been divided into subsections by paths at right angles. Apart from ornamental plants, there are also fruits and vegetables growing in the park that can be used by children during cooking lessons. Four raised flower beds, placed symmetrically in the Garden, are of different shapes, which facilitates the spatial orientation. Plants are labeled with additional descriptions in Braille.

 

 

 

Park Orientacji Przestrzennych utworzono w Owińskach (ok. 8 km na północ od Poznania) w 2012 r. na terenie pocysterskiego zespołu klasztornego, gdzie obecnie znajduje się Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych. Został zaprojektowany w celu rehabilitacji i edukacji dzieci z dysfunkcją wzroku, ale jest również dostępny dla zwiedzających.

 

Ogród o powierzchni prawie 3 hektarów składa się z dwóch części – z części krajobrazowej służącej rekreacji i z odtworzonego ogrodu barokowego.

 

W części rekreacyjnej znajdują się: plac zabaw, miejsce na ognisko, bieżnia, miejsce do jazdy na rolkach, boisko, ścianka wspinaczkowa, tor przeszkód i inne. Zainstalowano wiele urządzeń służących ćwiczeniu zmysłów. Komunikatory głosowe stymulują zmysł słuchu, a równoważnie i huśtawki pozwalają rozwijać zmysł równowagi. Ponadto mieści się tam duży staw z pomostami i kaskadą wodną. Ścieżki mają różne nawierzchnie, co pomaga dzieciom zorientować się w ogrodzie.

 

Część barokowa została podzielona na kwatery, rozdzielone ścieżkami pod kątem prostym. Oprócz roślin ozdobnych, uprawiane są również warzywa i owoce, które dzieci i młodzież wykorzystują podczas lekcji gotowania. Cztery podwyższone rabaty, rozmieszczone symetrycznie na terenie Ogrodu, różnią się kształtem, co ułatwia orientację w przestrzeni. Rośliny oznaczone są etykietami z dodatkowym opisem w alfabecie Braille’a.

Stary Rynek

 

Old Market Square

 

Stary Rynek czyli centralny plac Poznania został wytyczony ok. 1253 roku. To trzeci pod względem wielkości rynek w Polsce. Zajmuje obszar 2 hektarów i jest prawie regularnym kwadratem o boku 141 m.

Najpiękniejszą i najcenniejszą ozdobą Rynku jest stojący w centralnym punkcie renesansowy ratusz z XVI wieku. Atrakcją turystyczną są koziołki z ratuszowej wieży, które ukazują się tylko raz dziennie o godz. 12.00 i trykają się dwunastokrotnie.

Przed Ratuszem można zobaczyć kopię pręgierza, przy którym wykonywano często stosowane w dawnym sądownictwie kary. Obok znajduje się malownicza fontanna Prozerpiny z XVIII wieku. Analogiczne fontanny z figurami bóstw greckich - Apollina, Posejdona i Marsa - wzniesiono współcześnie w pozostałych trzech narożnikach rynku.

Środek Rynku był przez stulecia zabudowany kramami handlowymi, z których do dzisiaj zachowały się tylko tzw. domki budników, czyli wąskie kamieniczki z podcieniami.

Na tyłach Ratusza znajduje się studnia z rzeźbą poznańskiej Bamberki, przypominająca o przybyłych tu niegdyś osadnikach z okolic Bamberga w Bawarii

 

Rynek otaczają dwupiętrowe kamienice, należące niegdyś do najbogatszych kupców, lekarzy i złotników. Najokazalszą wśród nich jest jednak pałac Działyńskich, czyli miejska rezydencja jednego z najznakomitszych wielkopolskich rodów szlacheckich.

 

Stary Rynek jest jedną z najczęściej odwiedzanych przez turystów atrakcją Poznania, a także ulubionym miejscem spotkań poznaniaków. Zachęcają do tego liczne restauracje, kawiarnie czy puby, przed którymi w okresie letnim czynne są liczne ogródki.

 

The Old Market Square, the central square of Poznań, was established around 1253. In terms of size, it is the third biggest square in Poland. It covers an area of 2 hectares and is almost a regular square with side length of 141 m.

The most beautiful and precious gem of the Old Market Square is the Renaissance Town Hall from the 16th century situated in the centre of the square. One of the city's main tourist attractions are two billy-goats on the Town Hall’s clock tower that come out only once a day, exactly at noon, to butt their heads twelve times.

Right in front of the Town Hall we have the opportunity to see a copy of the pranger, used in earlier times to exact punishment. Next to the pranger, the picturesque Proserpina Fountain dating from the 18th century catches our attention. Analogous fountains with Greek gods - Apollo, Poseidon and Mars – were erected in modern times in the other three corners of the square.

Over centuries, the centre of the Old Market Square has filled with stalls and buildings, of which only the houses of poorer merchants, namely the tenement houses with arcades, have survived to these days.

Behind the Town Hall there is a well with a statue of a Bamberg woman, reminding us of the settlers from Bamberg in Bavaria, who lived in villages around Poznań in the 18th century.

 

The Old Market Square is surrounded by two-storey tenement houses, belonging formerly to the richest merchants, doctors and goldsmiths. The most imposing one is the Działyński Palace, a residence which belonged to one of the most known noble families of Wielkopolska.

 

The Old Market Square is not only one of the most visited attractions of Poznań, but also the favorite meeting place of residents of the city. Numerous restaurants, cafés or pubs with summer gardens invite both city dwellers and tourists to spend some time in this beautiful place.

 

Wielkopolska National Park

 

 

Wielkopolski Park Narodowy

 

Established in 1957, the National Park of Wielkopolska, is located ca. 15 km to the south of Poznań. Nowadays it covers an area of 7584 ha, and the buffer zone spans over additional 7256 ha.

 

The landscape of the Park has been shaped by ice sheets during the last glaciation. Numerous elements of postglacial landscape occur here, like: a moraine plateau with the highest hill - Osowa Góra (132 meters above sea level), ribbon lakes, kames, eskers and glacial erratics.

 

On the Park’s premises, forest communities are predominant and they are represented by oak-hornbeam forests, acidophilous oak forests, pine forests, elm-ash riparian forests, ash-alder as well as willow and poplar riparian forests and alder swamp forests. Among non-forestal ecosystems particularly noteworthy are Molinia meadows with species rare in Poland, like Siberian iris Iris sibirica, marsh angelica Ostericum palustre and Turkish marsh gladiolus Gladiolus imbricatus as well as eutrophic lakes and a dystrophic lake surrounded by a peat bog.

 

Park’s fauna is also characterized by richness of species. Among 3000 of insect species noteworthy are the ones under legal protection in Poland: stag beetle Lucanus cervus and great capricorn beetle Cerambyx cerdo. Vertebrates constitute also a numerous group:  34 fish species, 13 amphibian species, 4 reptile species (sand lizard, viviparous lizard, slow-worm and grass snake), 220 bird species and more than 40 mammal species.

 

The Park has been subdivided into 18 areas of strict protection covering 260 ha. They were established to protect various glacial landscape forms, most natural plant communities and animals associated with them, but they serve also research and didactic purposes.
Situated near Poznań, the Wielkopolska National Park, is a tourist attraction. Many walking, bike and horseback riding trails have been prepared. In the head office of the Park in Jeziory, a Museum and Didactic Center have been established.

Utworzony w 1957 r., Wielkopolski Park Narodowy, znajduje się w odległości ok. 15 km na południe od Poznania. Jego powierzchnia wynosi obecnie 7584 ha, natomiast otulina obejmuje obszar 7256 ha.

 

Krajobraz Parku ukształtowany został w wyniku działalności lądolodu podczas ostatniego zlodowacenia. Występują tu liczne elementy krajobrazu polodowcowego: wysoczyzna morenowa z najwyższym wzniesieniem - Osową Górą (132 m n.p.m,), jeziora rynnowe, pagórki kemowe, ozy oraz głazy narzutowe.

 

Na obszarze Parku dominują zbiorowiska leśne, reprezentowane przez grądy i kwaśne dąbrowy, bory sosnowe, łęgi jesionowo-wiązowe, łęgi jesionowo-olszowe, wierzbowe i topolowe oraz olsy. Wśród ekosystemów nieleśnych na uwagę zasługują łąki trzęślicowe z rzadkimi w Polsce gatunkami, takimi jak kosaciec syberyjski Iris sibirica, starodub łąkowy Ostericum palustre, mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus, jeziora eutroficzne, a także dystroficzne jezioro i otaczające je torfowisko.

 

Bogaty jest również świat zwierząt. Wśród 3000 tysięcy gatunków owadów można spotkać, objęte w naszym kraju ochroną prawną jelonek rogacz Lucanus cervus i kozioróg dębosz Cerambyx cerdo. Liczne są też kręgowce: 34 gatunki ryb, 13 gatunków płazów, 4 gatunki gadów (jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec i zaskroniec), 220 gatunków ptaków oraz ponad 40 gatunków ssaków.

 

Na terenie Parku wydzielono 18 obszarów ochrony ścisłej o powierzchni 260 ha. Chronią one rozmaite formy krajobrazu polodowcowego, najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne i związane z nimi zwierzęta, a także służą badaniom naukowym i pełnią funkcje dydaktyczne.
Wielkopolski Park Narodowy, leżący w bliskim sąsiedztwie Poznania, jest terenem atrakcyjnym turystycznie. Wytyczono liczne szlaki piesze, rowerowe i konne. W siedzibie Dyrekcji Parku w Jeziorach działa Ośrodek Muzealno-Dydaktyczny.

 

National Museum of Agriculture and Agricultural-and-Food Industry in

Szreniawa

 

 

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

 

 

The National Museum of Agriculture and Agricultural-and-Food Industry in Szreniawa is situated ca. 15 km to the south of Poznań, on the edge of the Wielkopolska National Park. The Museum’s exhibition presents the history of agriculture on Polish lands from Neolithic times to the present day. About 15 thousand exhibits are displayed in 13 pavilions as well as in the manor house from half of the 19th century and the Museum’s park.

 

A sound trail for visually impaired persons has been prepared in the manor house to facilitate the tour through the exhibition. On each floor of the building, there are typhlographic maps and information boards in Braille.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie położone jest ok. 15 km na południe od Poznania, na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego. Ekspozycja Muzeum ilustruje historię rolnictwa na ziemiach polskich od neolitu aż po czasy współczesne. Około 15 tys. eksponatów jest prezentowanych w 13 pawilonach oraz w pałacu z połowy XIX w. i parku muzealnym.

 

W Pałacu została przygotowana ścieżka dźwiękowa dla osób z dysfunkcją wzroku, oprowadzająca po ekspozycji. Na każdej kondygnacji budynku umieszczono plany tyflograficzne oraz tabliczki informacyjne w alfabecie Braille’a.